Algemene Verkoopsvoorwaarden
Control-5 bv
Kattestraat 11c
2811 Hombeek-Mechelen
BTW : BE 0474.405.917
1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld. 
2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen. 
3. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. 
4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. 
5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen. 
6. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag. 
7. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, dan zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper. 
8. Herroepingsrecht
a. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Control-5 BV (Winterwheels) . 
b. De Klant als consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
c. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Control-5 BV (Winterwheels), Kattestraat 11c - 2811 Hombeek, mail : info@winterwheels.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 
d. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan winterwheels.be heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Control-5 BV (Winterwheels), Kattestraat 11c – 2811 Hombeek. 
e. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
f. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.  
g. Voor sneeuwkettingen geldt dat het gaat om een veiligheidsproduct. Dit betekent dat wij met zekerheid moeten kunnen bepalen dat het product niet gebruikt is.  
h. Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt Winterwheels binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag aan U over. De verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen zijn voor eigen rekening.  Control-5 BV (Winterwheels) betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht.
9. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. 
10. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken of de vrederechter van Mechelen bevoegd. 
11a. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van tien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.  
11b. Bestellingen die niet betaald zijn binnen een termijn van 10 dagen worden automatisch als geannuleerd beschouwd.
12. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d. ... 
13. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillisement of kennelijk onvermogen van de klant. 
14. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. 
15. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden de ondertekening van de bestelbon, één derde bij de aanvang van de prestaties of de dienst en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan. 
16. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten. 
17. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.  
18. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij in geval van opzet of grove schuld in hoofd van de vervoerder. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper. 
19. Bij alle producten staat een korte beschrijving of méér gedetailleerde info. Dit is steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of vergissingen ons meegedeeld door de leverancier of producent. U kan deze beschrijvingen en kenmerken steeds verifiëren op de website van de producent (voor zover mogelijk delen wij deze steeds mee) en deze primeren steeds op de informatie door Control-5 bv (www.Winterwheels.be) verstrekt. In geval van twijfel kan u steeds mailen voor meer informatie omtrent een product. 
20. Alle foto's op de website zijn steeds louter informatief en onder voorbehoud van fouten of vergissingen buiten onze wil om. Deze foto's zijn niet bindend. 
21 .De prijzen verstrekt op de website gelden slechts ten indicatieve titel en worden verstrekt onder voorbehoud van foutieve opgave, prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt.
22. De leveringstermijnen worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele resultaatsverbintenis, en worden door Control-5 bv voor zover als mogelijk nagekomen. 
Vertragingen wettigen geenszins het afzeggen van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook. 
23. Defecte goederen die ter herstelling aan Control-5 bv worden terugbezorgd zonder duidelijke defectomschrijving, zullen in dezelfde staat worden teruggezonden naar de klant die zal instaan voor de transportkosten. Goederen door de koper naar Control-5 bv opgestuurd ter herstelling, dienen bij Control-5 bv toe te komen in de originele verpakking, of bij gebreke daaraan in een degelijke verpakking. Indien bij aankomst de goederen schade veroorzaakt door het transport vertonen, worden de goederen naar de klant, op diens kosten, geretourneerd zonder nog voor omruiling in aanmerking te komen. 
Omruilingen vinden steeds plaats in de bedrijfsruimten van Control-5 bv. 
Bij het terugsturen van goederen naar Control-5 bv voor herstelling, zal een forfaitair bedrag van 15 euro exclusief BTW verschuldigd zijn zo die goederen bij nader inzien toch niet defect waren, of nooit bij Control-5 bv werden aangekocht. 
Goederen uit garantie of niet van Control-5 bv afkomstig, en binnengebracht ter herstelling of upgrading, verblijven in de bedrijfsruimte van Control-5 bv op risico van de klant. 
Herstelde of vervangen goederen dienen steeds op de maatschappelijke zetel te worden afgehaald. Verzending is enkel mogelijk op kosten van de klant, tenzij anders bepaald. 
24. Bepaalde door Control-5 bv geleverde goederen dragen een garantie van 1 tot meerdere jaren die n.a.v. de verkoop aan de klant zal worden meegedeeld. 
Goederen met een aankoopprijs beneden 25 euro zullen enkel worden omgeruild indien het defect wordt vastgesteld binnen een tijdspanne van 1 week na aankoop. 
Waarborgen worden alleen schriftelijk overeengekomen volgens de voorwaarden en verplichtingen van de overeenkomstige leverancier van Control-5 bv, waarbij Control-5 bv 
alleen als bemiddelaar zal optreden. Van enige andere wettelijke waarborgen of verplichtingen kan geen sprake zijn. 

25. Alleen het Belgisch recht is van toepassing op onze contracten.